02 484 0350

Обща информация> Поверителност

Компанията Clearcase Recruitment (наричана за краткост „Администратор”) се грижи за защитата на вашите лични данни и за спазването на приложимите закони за защита на личните данни и предоставената от вас информация за регистрация в уебсайт www.clearcase.bg.

Като използвате уебсайта www.clearcase.bg и/или като предоставяте лични данни на Clearcase Recruitment, Вие се съгласявате с обработването на Вашите лични данни по начина, указан в тази Политика. Ако не сте съгласни с тази Политика, моля не изпозвайте този уебсайт и не предоставяйте на Clearcase Вашите лични данни.

Събирани данни

За целите на регистрацията Администраторът изисква от участниците в нея да попълнят вярна и валидна информация в съответните полета.

Впоследствие, на по-късен етап от осъществяването на подбора, на регистриралите се е възможно да се наложи да предостави допълнителни лични данни като ЕГН, с цел удостоверяване на тяхната самоличност и оформянето на договор, който да управлява съответното трудово правоотношение с тях.

Използване и обработка на данните

Администраторът ще използва събраните посредством регистрацията за участие в уебсайта данни единствено и само за нуждите на провеждане подбор за работни позиции, обслужвани от Администратора.

 • Създаване на база от данни
  За тази цел Администраторът използва автентичен компютърен софтуер, който ще събира и обработва данните на всички регистрирали се на www.clearcase.bg, като ги сортира по категория и/или други общи класификационни признаци според нуждите на подбора.
 • Осъществяване на контакт с участниците
  Администраторът планира да използва предоставените телефон и електронна поща за директен личен контакт с регистриралите се на www.clearcase.bg, но единствено и само за целите на осъществяването на подбор за дадена работна позиция.

Защита на данните

Поради това, че винаги има рискове, свързани с предоставянето на лични данни, независимо от това дали лично, по телефона, чрез Интернет или по друг начин, и няма технология, която да е напълно сигурна или неподатлива на подправяне или проникване, Clearcase предприема подходящи технически и организационни мерки за защита на информацията, за да предотврати или да минимизира такива рискове.

Такива мерки включват, където е подходящо, използването на защитни системи (firewalls), средства за защита на сървъри, криптиране, използването на подходящи системи и процеси за управлението на правото на достъп, внимателен подбор на процесори и други технически и търговско оправдани мерки с цел осигуряване на подходяща защита на Вашите лични данни срещу непозволено използване или достъп.

Предоставяне на Вашите лични данни

Администраторът не продава, не отдава за ползване, както и не разкрива по какъвто и да било друг начин Вашите лични данни на трети лица, освен в посочените по-долу случаи:

 • Съгласие 
  Възможно е Администраторът да предостави Вашите лични данни, ако е получил Вашето изрично съгласие за това. За тази цел Администраторът ще поиска Вашето съгласие, описвайки ясно кои данни иска да предостави, на кои трети лица и с каква цел. Вие си запазвате правото да откажете това искане на Администратора, в който случай той няма право да предоставя личните Ви данни.
 • Дружества от структурата на Clearcase и упълномощени трети страни
  Възможно е да предоставяме Вашите лични данни на други дружества от структурата на Clearcase или на упълномощени трети лица, които обработват лични данни за и от името на Clearcase за целите на подбора (например на юристи, преглеждащи трудови договори). На такива трети лица не е позволено да използват Вашите лични данни за други цели освен за целите на подбора, като ние изискваме от тях да действат в съответствие с тази Политика и да използават подходящи мерки за защита на Вашите лични данни.
 • Задължително разкриване
  Може да бъдем задължени от императивни правни норми да разкрием Вашите лични данни на определени публични органи или други трети лица, например, на компетентни държавни органи следящи за правилността и законността на комуникацията в Интернет пространството или на държавни органи, отговорни за регулирането на дейността по подбор на персонал. Също така е възможно Администраторът да разкрива или по друг начин да обработва Вашите лични данни в съответствие с приложимото право, за да защити законните си интереси, например, в граждански или наказателни процес.

Използване на кукис

Възможно е, когато посещавате интернет страницата clearcase.bg, да е поставена информация на Вашия компютър, която да ни позволи да го разпознаем. Тази информация обикновено е във формата на текстови файл, познат като „кукис”. Кукис са малка частица от информация, която се съхранява по-скоро на хард диска на Вашия компютър, отколкото на уебсайта. Обикновено те позволяват събирането на определена информация за Вашия компютър, като например Вашия IP адрес, операционната система на Вашия компютър, типа на Вашия браузър и адреса на всички отпращащи сайтове. Използването на кукис от страна на Администратора цели единствено и само подобряването на функционалността на интернет страницата; кукис също е възможно да се използват за анализ на трафика на интернет страницата.

Ако не искате да получавате кукис или искате да бъдете уведомявани преди те да бъдат поставени, можете да настроите Вашия уеб браузър по този начин, ако такава настройка е позволена от Вашия браузър.

Администратор на личните Ви данни и информация за контакт

Администратор на Вашите лични данни ще бъде фирма Clearcase. Допълнителни въпроси, свързани с практиката на Clearcase за защита на личните данни, можете да отправяте на адрес:

Clearcase Recruitment
office@clearcase.bg
02 484 0351

Промени на Политиката за защита на личните данни

Clearcase може периодично да променя тази Политика за защита на личните данни или да промени, измени или да откаже достъп да този сайт по всяко време с или без уведомяване. Независимо от това, ако Политиката за защита на личните данни бъде променена Clearcase ще направи пълния изменен текст на тази Политика публично достъпна на тази страница в срок от един работен ден след осъществяването на промените в нея.